Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình hành động cá nhân năm 2019 của Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ

01/03/2019 07:00 144 lượt xem

 

ĐẢNG BỘ XÃ SƠN VĨ

CHI BỘ QUÂN SỰ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN  VIỆT NAM

 Sơn Vĩ, ngày 26  tháng 2 năm 2019

 

  CHƯƠNG TRÌNH

Hành động nhân năm 2019

 

  Họ và tên: Đặng Văn Khánh

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Công văn số 2160-CV/HU, ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2019.

Căn cứ vào công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Chi bộ Quân sự xã Sơn Vĩ năm 2019. Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 như sau:

I - Về tư tưởng chính trị, Về đạo đức, lối sống; về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ

1. Về tư tưởng chính trị

Trách nhiệm học tập chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bản thân tôi nêu cao ý thức, trách nhiệm, tự giác trong học tập chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản than.

Chủ động xây dựng đăng ký thực hiện hành động cá nhân trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Cá nhân tôi đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tôi luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối đổi mới, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nghiên cứu, học tập, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những biểu hiện tiêu cực khác, bằng cách đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, dám đấu tranh vì lẽ phải, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cấp trên, bản thân quyết tâm không né tránh, ngại va chạm.

2. Về đạo đức, lối sống

- Về giữ gìn tư cách đảng viên, đoàn kết

- Bản thân luôn có ý thức tổ chức và kỷ luật, phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Thực hiện những điều Đảng viên không được làm, quy định của Pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

- Bản thân nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình là người đứng đầu cấp ủy, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Bộ chính trị.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Trong 3 lĩnh vực của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Về tư tưởng chính trị; Về đạo đức, lối sống; về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối chiếu với 27 biểu hiện, bản thân tôi đăng ký khắc phục tại biểu hiện 5 Phần I (Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm); biểu hiện 5 Phần II ( Thiếu kiểm tra, đôn đốc). Đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; kê khai tài sản, thu nhập trung thực; không phô trương, hình thức; sâu sát cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tham ô, tham nhũng; không lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; không chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp; không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. Sâu sát với cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên kịp thời phát hiện và có biện pháp đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện suy thoái, lối sống sa hoa, lãng phí. Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II- Về trách nhiệm nêu gương

Bản thân luôn tiên phong gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Những việc làm cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương như không uống rượu, bia trong giờ làm việc; khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Những việc làm cụ thể để thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” của bản thân như sau: Không tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng khi được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi; tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

III- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm 2019

1. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29 HĐND tỉnh, Chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái sinh sản (30 con); triển khai mô hình thí điểm trồng cây dược liệu (Xọm đen) đã ký kết với huyện Nà Pô - Trung Quốc là 5ha tại hai thôn Lũng Làn, Cò Súng (Hoàn thành tháng 12/2019).

2. Về xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo phấn đấu đạt 2 tiêu chí (Tiêu chí 5[1] trường học, Tiêu chí 13[2] tổ chức sản xuất ), tổ chức tốt phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 Chỉ đạo xây dựng thôn Phìn Lò đạt thôn Nông thôn mới( giai đoạn 2018-2020); Chương trình 1 triệu tấn xi măng tại Thôn Phe Thán, Xín Chải

3. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tỷ lệ học sinh từ 6-14 tuổi đi học đạt từ 98% trở lên, duy trì sĩ số học sinh hàng ngày ở các cấp học từ 95% trở lên.

4. Chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với Đồn Biên Phòng Lũng Làn làm tốt công tác tuần tra đường biên cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới, kế hoạch tuyển quân, công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 (Hoàn thành tháng 4/2019).

- Duy trì tốt công tác đối ngoại với 02 hương Bách Đô, Bách Tỉnh, trấn Điền Bồng ( Nà Pô, Phú Ninh- Trung Quốc)

5. Chỉ đạo phổ biến, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các Chi bộ. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”

6. Chỉ đạo điều chỉnh bổ sung quy hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phát triển đảng ( 12 đảng viên mới); tổ chức thành công Đại hội Hội hội liên hiệp thanh niên, Hội Đông y xã nhiệm kỳ 2019-2024 ( Theo kế hoạch huyện)

7. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá ( Xây dựng đội ngũ công chức xã biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản, hàng ngày sử dụng hòm thư điện tử)

III- Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc 8 nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra tại chương trình này. Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

 

  XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY                   NGƯỜI VIẾT ĐĂNG KÝ

          

 

                                                                     Đặng Văn Khánh[1] Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy và học đạt chuẩn quốc gia theo mức quy định trên 70%.

[2] Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bền vững


Tin khác