Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình hành động cá nhân năm 2019 của chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ

01/03/2019 07:00 189 lượt xem

 

ĐẢNG BỘ XÃ SƠN VĨ

CHI BỘ PHÌN LÒ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN  VIỆT NAM

 Sơn Vĩ, ngày 25  tháng 2 năm 2019

 

  CHƯƠNG TRÌNH

Hành động của cá nhân năm 2019

     

Họ và tên: Hoàng Văn Chất

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Đơn vị công tác: UBND xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Công văn số 2160-CV/HU, ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2019. Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đảy lùi những tư tưởng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

 1. Về tư tưởng chinh trị.

- Tôi luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hôị, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm đúng quan điểm đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành tốt điều lệ Đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên, đoàn kết gắn bó trong Đảng và trong cơ quan đơn vị .

2. Về đạo đức, lối sống.

Luôn nêu cao phẩm chất, đạo đức lối sống, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, hoà nhã với bạn bè, góp ý và giúp đỡ đồng chí đồng đội cùng tiến bộ, quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt về việc giữ mối liêm hệ tại nơi cơ trú .

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển  kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đoàn kết thống nhất tư tưởng, giúp đỡ mọi cán bộ đảng viên cùng tiến bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

Trong 3 lĩnh vực của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Về tư tưởng chính trị; Về đạo đức, lối sống; về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối chiếu với 27 biểu hiện, bản thân tôi đăng ký khắc phục ( Thiếu kiểm tra, đôn đốc, trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm); đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; không tiếp tay, phát tán, tuyên truyền các nội dung chống đối Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; cảnh giác với mọi âm mưu diễn biến hòa bình, thực hiện quyết liệt, Chỉ đạo các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

II- Trách nhiệm nêu gương;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng với chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm các quy định của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nâng cao năng lực và hiệu quả.

- Gương mẫu thực hiện tốt Quy đinh số 55- QĐ/TW, trong thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; Không tổ chức tặng quà, tiệc tùng lãng phí; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

III- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

1. Về phát triển kinh tế

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29 HĐND tỉnh, Chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái sinh sản (30 con); triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm trồng cây dược liệu (Xọm đen) đã ký kết với huyện Nà Pô - Trung Quốc là 5ha  tại hai thôn Lũng Làn, Cò Súng (Hoàn thành tháng 12/2019).

2. Về xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo phấn đấu đạt 2 tiêu chí (Tiêu chí 5[1] trường học, Tiêu chí 13[2] tổ chức sản xuất ), tổ chức tốt kế hoạch tổ chức phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới” tại thôn Trù Sán

 Chỉ đạo xây dựng thôn Phìn Lò đạt thôn Nông thôn mới( giai đoạn 2018-2020); Chương trình 1 triệu tấn xi măng tại Thôn Phe Thán, Xín Chải

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả đề án 1 triệu tấn xi măng, đầu tư đổ bê tông tuyến đường thôn Dìn Phàn Sán Đi Tà Ngày, Lẻo Chá Phìn A đi Xín Chải;

3. Về văn hóa xã hội

- Chỉ đạo duy trì tỷ lệ học sinh từ 6-14 tuổi đi học đạt từ 98% trở lên, duy trì sĩ số học sinh hàng ngày ở các cấp học từ 95% trở lên. (Hoàn thành trong tháng 6/2019).

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xuất khẩu lao động và làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh, đi làm việc tại Phú Ninh, Trung Quốc (13 người); Tỷ lệ hộ giảm nghèo trong năm 6,07% ( 73 hộ ).  Hoàn thành tháng 12/2019.

4. Về quốc phòng- an ninh:

Chỉ đạo phối hợp với Đồn Biên Phòng Lũng Làn làm tốt công tác tuần tra đường biên cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới, kế hoạch tuyển quân, công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 (Hoàn thành tháng 4/2019).

- Duy trì tốt công tác đối ngoại với 02 hương Bách Đô, Bách Tỉnh, trấn Điền Bồng ( Nà Pô, Phú Ninh- Trung Quốc)

5. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, kết luận của Đảng ủy, nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận một cửa, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn xã; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa

IV- Cam kết tổ chức thực hiện

Căn cứ vào chương trình hành động, cá nhân tôi cam kết thực hiện hoàn thành 6 nhiệm vụ năm 2019, giữ gìn đạo đức, lối sống trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; Quyết tâm khắc phục biểu hiện ( Thiếu kiểm tra, đôn đốc, trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm).

  XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY    NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

 

          

                                                                   Hoàng Văn Chất

 [1] Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy và học đạt chuẩn quốc gia theo mức quy định trên 70%.

[2] Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bền vững

 


Tin khác