Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 6 khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04/11/2020 15:19 47 lượt xem

Ngày 03/11/2020, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá V, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp Hội nghị lần thứ 6. Chủ trì Hội nghị các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã. Tham dự Hội nghị có 16/16 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Mời dự có trưởng, Phó các Đoàn thể, Cán bộ công chức xã; Trạm y tế; Đồn Biên phòng Sơn Vĩ; Bí thư Chi bộ.

 - Sau khi nghe các văn bản trình Hội nghị và các ý kiến thảo luận Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thống nhất thông qua và triển khai thực hiện.

- Lấy ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bao gồm.

+ Báo cáo  tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII

+ Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

+ Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

- Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX Nhiệm kỳ 2020 – 2025

        - Chương trình kiểm tra giám toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện  lần thứ XIX Nhiệm kỳ 2020 – 2025

       - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ  tháng 11 năm 2020.

- Xét hồ sơ kết nạp Đảng viên mới đối với 2 quần chúng ( Nông Văn Hoan, Nguyễn Văn Dân – Chi bộ trường PTDTBT THCS);  hồ sơ chuyển đảng chính thức  cho 14 đồng chí ( Dương Thị Hạt - Chi bộ trường PTDTBT THCS;  Trần Thị Huyên, Hoàng Thị huyền - Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học; Ma Thị  Biện, Ma Văn Thành - Chi bộ Lũng Làn; Hoàng Thị Dinh - Chi bộ Phìn Lò; Hà Thị Lịnh, Sùng Thị Hồng, Hoàng Thị Phương, Nông Thị Thu, Nông Bích Vân - Chi bộ trường Mầm Non; Ma Thị Vệ, Hoàng Thị Nga, Hoàng Thạch Vượng - Chi bộ Tà Ngày)

- Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

       1. Về Kinh tế

       - Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra năm 2020. Công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

       - Tăng cường kiểm tra, giám sát nhân dân sử dụng đúng mục đích nguồn vốn đã được vay, đôn đốc thu hồi vốn vay quá hạn nợ đọng trong dân

       2. Xây dựng cơ bản- Xây dựng nông thôn mới

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường, nhà văn hóa thôn ( thuộc vốn dự phòng 10%), duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

       3. Về  văn hoá - xã hội

- Chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt công tác huy động học sinh đến trường duy trì sĩ số hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách cho học sinh ban trú theo quy định.

- Chỉ đạo Trạm y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các thôn

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo cận nghèo đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định.

         4. Công tác tài chính

       - Chỉ đạo tăng cường phối hợp với chi bộ Tài chính - Kế hoạch, Chi bộ kho bạc Nhà nước trong quản lý thu, chi, ngân sách xã, giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2020 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch huyện giao,

       5. Về Quốc phòng – An ninh

       - Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững đường biên cột mốc, chủ quyền biên giới Quốc gia; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

       - Giao cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và thanh niên trong độ thực hiện nghiêm lệnh khám tuyển tại huyện, chuẩn bị tốt các điều kiện đưa thanh niên khám tuyển nghĩa vụ Quân sự tại Huyện, bảo đảm đủ quân số theo kế hoạch của Huyện giao.

       6. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

       - Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

       - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã tăng cường công tác giám sát tiến độ thi công các tuyến đường ( thuộc vốn dự phòng 10%).

       - Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư đảm bảo trang trọng và thiết thực

  - Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ( Nông Văn Hoan, Nguyễn Văn Dân – Chi bộ trường THCS) và chuyển đảng chính thức  cho 14 đồng chí ( Dương Thị Hạt - Chi bộ trường PTDTBT THCS;  Trần Thị Huyên, Hoàng Thị huyền - Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học; Ma Thị  Biện, Ma Văn Thành - Chi bộ Lũng Làn; Hoàng Thị Dinh - Chi bộ Phìn Lò; Hà Thị Lịnh, Sùng Thị Hồng, Hoàng Thị Phương, Nông Thị Thu, Nông Bích Vân - Chi bộ trường Mầm Non; Ma Thị Vệ, Hoàng Thị Nga, Hoàng Thạch Vượng - Chi bộ Tà Ngày)


Tin khác