THÔNG BÁO

V/v Tạm dừng họp chợ phiên xã Sơn Vĩ

21/07/2021 08:25 145 lượt xem

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN VĨ

 
 

 

 

Số:   07 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Sơn Vĩ, ngày  21 tháng 7  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tạm dừng họp chợ phiên xã Sơn Vĩ

 
 

 

 

Thực hiện Kết luận số 867-KL/HU ngày 20 tháng 7 năm 2021 Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Mèo Vạc tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 có thể lây lan vào địa bàn xã Sơn Vĩ.

Uỷ ban nhân dân xã Sơn Vĩ thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hoá tại Chợ phiên xã Sơn Vĩ kể từ 0 giờ ngày 21/7/2021 để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi Ủy ban nhân dân xã Sơn Vĩ có Thông báo mới.

Trên đây là thông báo của UBND xã Sơn Vĩ về việc Tạm dừng họp chợ phiên xã Sơn Vĩ yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã tham gia kinh doanh, buôn bán tại Chợ xã Sơn Vĩ nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND – UBND xã

- Đồn biên phòng Sơn Vĩ;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan ( T/h);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký 

 

 

Thào Mí Sính

 


Tin khác