Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ GIẢI PHÁP, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN VĨ 2023

16/05/2023 14:02 704 lượt xem

CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ GIẢI PHÁP, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN VĨ 2023
Công chức xã hướng dẫncài đặt tài khoản dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Quốc gia người dân

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính quyền điện tử, chính quyền số, là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải tiếp tục có những đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến.

Trên cơ sở kế hoạch số: 90/KH-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã về Chuyển đổi số xã Sơn Vĩ năm 2023 và Chương trình số: 180/CTr-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2023 về Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số xã Sơn Vĩ năm 2023

Ngày 15 tháng 4 năm 2023 Bộ phận một cửa xã Sơn Vĩ đã phối hợp với đoàn thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Quốc gia được 03 lượt với 47 người tham gia. Trong quý I năm 2023 có 01 thủ tục hành chính phát sinh bằng 02 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đã được thực hiện thành công;

Tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp, nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện nói chung và xã Sơn Vĩ nói riêng, trong thời gian tới xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xác định việc khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chung tay cải cách hành chính.

2          . Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tham mưu đề xuất trang bị 01 máy tính, 01 máy quét riêng để phục vụ người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến mỗi khi đến nộp hồ sơ; cung cấp thông tin liên hệ khi có nhu cầu được hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Cử cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trực tiếp hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến.

3. Phải công bố kịp thời, đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sau khi bổ sung, chỉnh sửa để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

4. Có phương án, tổ chức thực hiện việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; bảo đảm bộ phận một cửa xã có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết hàng quý tối thiểu từ 20% và tăng dần trong các quý tiếp theo, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của dịch vụ công tại các thôn.

5. Đối với các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí, bộ phận mọt cửa tăng cường phối hợp với ngân hàng Agribank huyện Mèo Vạc để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính./.

Lầu Mí Phềnh

Tin khác